ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

Μετακινήσεις - Ταυτότητα Μέλους ΠΣΟ

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/12-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), ΦΕΚ Β΄ 586/13-02-2021), «Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους».

Κατά συνέπεια, τα μέλη του ΠΣΟ για τις μετακινήσεις τους, πέραν της δήλωσης που πρέπει να φέρουν από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή την βεβαίωση κίνησης (τύπου Α), αρκεί να έχουν μαζί τους την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους (Ταυτότητα Μέλους).