ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Νομοθεσία ΠΣΟ - ΝΠΔΔ

Ίδρυση ΠΣΟ - ΝΠΔΔ

Ν. 4461/2017 τεύχος Α 38/28.03.2017

Ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων ΠΣΟ

Απόφαση Αριθμ. Γ5β/ Γ.Π. οικ.100050