ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Σχετικά με τον Π.Σ.Ο. - ΝΠΔΔ

Με τον Ν.4461/2017 ΦΕΚ 38’Α«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις», στα άρθρα 54-71 συστάθηκε ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (Π.Σ.Ο.) – Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείο Υγείας.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της οδοντοτεχνικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο

Είναι γνωστό ότι, μετά το 1986 που νομοθετήθηκε το επάγγελμα με τον Βασικό Νόμο 1666/1986 , η σημερινή ψήφιση του Νόμου «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση για το οδοντοτεχνικό επάγγελμα.

Η σύσταση από το κράτος ΝΠΔΔ οδοντοτεχνιτών αποτελεί άμεση αναγνώριση της σημασίας που αποδίδει στην οδοντοτεχνική και στη συμβολή του κλάδου αυτού στη δημόσια υγεία.

Επιτελείται η θεσμική και κοινωνική αναβάθμιση του και τίθενται πιο στέρεες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και προαγωγή της οδοντοτεχνικής.

Η οδοντοτεχνική δεν αποτελεί πια τον παρία της δημόσιας υγείας, αλλά βασικό συστατικό της στοιχείο.

Ο  βαθμός επιτυχίας όλων αυτών εξαρτάται, βέβαια, από τη δραστηριότητα του ίδιου του κλάδου και από τις ικανότητες των εκάστοτε διοικήσεων του να προωθούν λύσεις ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο και ευεργετικές για τον ίδιο.

Σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους που υπόκεινται σε υποχρεωτική συσσωμάτωση υπό μορφή ΝΠΔΔ λειτουργούν παράλληλα και συνδικαλιστικοί σύλλογοι για τις ειδικές εργασιακές κατηγορίες μελών τους.