ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Νέα ανακοινώσεις

5η ΥΠΕ | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την κάλυψη των αναγκών των πρωταβάθμιων δομών Υγείας της, η 5η ΥΠΕ προσκαλεί τους ιδιώτες κάτοχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτες και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, να αποστείλουν από  16-10-2023 έως και την 30 Οκτωβρίου 2023 αίτηση σύναψης σύμβασης συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στη επισυναπτόμενη πρόσκληση.