ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Προτάσεις ΠΣΟ | Νομοθέτηση στα Επαγγελματικά Δικαιώματα Οδοντοτεχνικού Επαγγέλματος - Εγκύκλιος Υποχρεωτικότητας Εγγραφής / Συνδρομών

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΟ έχει αποστείλει τις προτάσεις του στους αρμόδιους φορείς, ενώ παράλληλα προσπαθεί επίμονα με κάθε πρόσφορο τρόπο να συναντηθεί εκπρόσωπος μας με τον Υπουργό Υγείας.

Μετά τις άκαρπες μέχρι τώρα προσπάθειες μας για την κατ’ ιδίαν επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας και ενώ συνεχίζουμε τις κινήσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση, ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά ότι προγραμματίζεται η συνάντηση μας για την αρχή του καινούργιου έτους.

Δημοσιεύουμε τις προτάσεις μας προς νομοθέτηση:

  • Πλαίσιο Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Οδοντοτεχνιτών

Μετά την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο άσκησης του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος με εισαγωγή νομοθετικής διατάξεως, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε την πρόταση αυτή στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών – Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ο πλέον αρμόδιος ακαδημαϊκός φορέας του επαγγέλματος μας.

Έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού σώματος στην Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας (απόσπασμα πρακτικού) και την παρότρυνση τους, προτείνεται η εισαγωγή στην έννομη τάξη νομοθετικής διατάξεως ως ακολούθως:

«Οι πράξεις αρμοδιότητας οδοντοτεχνίτη, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 83/1989 και στο Νόμο 1666/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν, εκτελούνται μόνον από κατόχους άδειας/βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του ΠΣΟ-ΝΠΔΔ, αποκλειστικά και μόνον στους ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους όπου εργάζονται κατά την κείμενη νομοθεσία και ανήκουν αποκλειστικά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας των Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή β) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των πρώην Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθηνών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθηνών αντίστοιχα ή γ) πτυχιούχοι των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε. ή δ) πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία Οδοντοτεχνίτη ή Οδοντικού Τεχνολόγου της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία ή ε) κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του Νόμου 1666/1986.

Από την θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη αντιθέτου περιεχομένου».

Είναι επιτακτική ανάγκη η εισαγωγή της ως άνω διάταξης έτσι ώστε να οριοθετηθεί το πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, και επιπροσθέτως να  περιοριστεί το έντονα υπαρκτό φαινόμενο συστηματικής αντιποίησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

  • Εγκύκλιος περί υποχρεωτικότητας εγγραφής και συνδρομών

Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου 4461/2017 συστήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών υπό την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων ασκούν νομίμως στη χώρα μας το οδοντοτεχνικό επάγγελμα. Με άλλα λόγια ο ΠΣΟ έχει την ίδια ακριβώς μορφή και λειτουργεί κατά το πρότυπο των δικηγορικών συλλόγων, των ιατρικών συλλόγων, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών κλπ.

            Η υποχρεωτικότητα της εγγραφής και συνεπώς η υποχρεωτικότητα καταβολής των ετησίων συνδρομών προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας από τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2-3, 57 παρ. 1-2 και 67 παρ. 2 του Νόμου 4461/2017.

            Υπέρ της υποχρεωτικότητας της εγγραφής όλων των οδοντοτεχνιτών στα μητρώα του ΠΣΟ συνηγορεί η υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/24-04-2019 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία αναδεικνύεται η υποχρέωση εγγραφής όλων των νοσηλευτών και όλων των φυσικοθεραπευτών στα οικεία νπδδ σωματειακής μορφής, ήτοι στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

            Συναφές τυγχάνει το περιεχόμενο και της υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265 /39238/04-03-2019 Εγκυκλίου της ιδίας ως άνω υπηρεσίας περί της υποχρεωτικότητας της εγγραφής όλων των κοινωνικών λειτουργών στο οικείο νπδδ, ήτοι στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

            Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι άπαντες οι οδοντοτεχνίτες οφείλουν να εγγραφούν στα μητρώα του ΠΣΟ. Οποιαδήποτε περί του αντιθέτου ερμηνευτική εκδοχή παραγνωρίζει το γράμμα των διατάξεων του Νόμου 4461/2017, αλλά και την φύση του ΠΣΟ ως νπδδ σωματειακού χαρακτήρα, ήτοι ως φορέα δημόσιας εξουσίας που φτάνει μέχρι του σημείου άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των οδοντοτεχνιτών. 

            Προς εμπέδωση των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Υγείας, κατά το πρότυπο των προαναφερθεισών Εγκυκλίων, που αφορούν την εγγραφή σε άλλους συλλόγους ταυτόσημης νομικής φύσεως με τον ΠΣΟ.