ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Παρέμβαση ΠΣΟ | Ανθυγιεινό Επίδομα

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών παρενέβει με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο τον «Καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του».

Στην επιστολή του ανέφερε ότι:

            Προσφάτως έλαβε δημοσιότητα ένα σχέδιο ήδη υπογραφείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο τον «Καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν.4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του».

            Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ προσδιορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος συγκεκριμένοι υπάλληλοι που απασχολούνται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

            Ανατρέχοντας στο σχετικό Πίνακα παρατηρούμε, ότι αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της τρίτης (Γ΄) κατηγορίας του εν λόγω επιδόματος μόνον οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ Οδοντικής Τεχνολογίας και ΤΕ Οδοντοτεχνιτών, εξαιρουμένων των Οδοντοτεχνιτών της κατηγορίας ΔΕ.

            Η εξαίρεση των ως άνω υπαλλήλων (οδοντοτεχνίτες ΔΕ) δεν υπαγορεύεται από κάποιον λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και εισάγει ευθέως δυσμενή διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων, κατά το μέρος που και αυτοί εκτελούν τις ίδιες ακριβώς εργασίες, στους ίδιους εργασιακούς χώρους με τους οδοντοτεχνίτες των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

            Εντεύθεν, η εξαίρεσή τους από την καταβολή του επιδόματος παραβιάζει την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα πρέπει να θεραπευτεί μέσω της συμπλήρωσης της επίμαχης ΚΥΑ με σαφή μνεία και των Οδοντοτεχνιτών ΔΕ μεταξύ των δικαιούχων.