ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

Δελτίο Τύπου | Νομοθετική Διάταξη – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στις 18-03-2023 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5034/2023 (Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις, ΦΕΚ Α' 69/18.03.2023).

Μεταξύ των διατάξεών του συμπεριλαμβάνονται και εκείνες του άρθρου 122 παρ. 1-2, που τιτλοφορείται «Επαγγελματικά δικαιώματα οδοντοτεχνιτών» και έχει ως εξής :

 «1. Το έργο του οδοντοτεχνίτη, όπως προβλέπεται στον ν. 1666/1986 (Α’ 200) και στο π.δ. 83/1989 (Α’ 37), εκτελείται, μόνο σε ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους (αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια), και μόνο από κατόχους άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» (Π.Σ.Ο.) και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενες, κατηγορίες: α) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή β) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής του πρώην Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών αντίστοιχα ή γ) πτυχιούχοι των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) ή δ) πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα ή ισοδύναμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη ή οδοντικού τεχνολόγου της ημεδαπής ή ε) κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν. 1666/1986.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».

Με τις ανωτέρω διατάξεις οριοθετείται η άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις νομίμου ασκήσεώς του. Ειδικότερα, καθίσταται, πλέον, σαφές, ότι το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά και μόνον σε ειδικώς αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και μόνον από κατόχους της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας (νυν βεβαίωσης), οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

Είναι ομοίως σαφές, ενόψει και της ρητής πρόβλεψης της παραγράφου 2 του άρθρου 122, ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις, ως νεότερες, ερμηνευτικώς υπερισχύουν πάσης άλλης αντιθέτου περιεχομένου διάταξης.

Με γνώμονα, λοιπόν, την θεσμική περιχαράκωση του επαγγέλματος και τον περιορισμό της αντιποίησης, ο ΠΣΟ θα μεριμνήσει για την πλήρη και πιστή τήρηση και εφαρμογή των νέων νομοθετικών διατάξεων, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των οδοντοτεχνιτών και καταπολεμώντας τον κατακερματισμό της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.