ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δελτία τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Απάντηση σε δημοσίευμα περί ακύρωσης οδοντοτεχνικού επαγγέλματος μέσω τεχνητής νοημοσύνης

 Με αφορμή το δημοσίευμα: - ΑΠΘ: Προσθετική αποκατάσταση δοντιών μέσα σε λίγα λεπτά μέσω τεχνητής νοημοσύνης
& Ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σκανάρουν τα δόντια και φτιάχνουν αποκαταστάσεις από πορσελάνη

 

            Ενόψει πρόσφατων δημοσιευμάτων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης εν σχέσει με την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων που λειτουργούν με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την αποκατάσταση δοντιών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών (ΠΣO-νπδδ) επισημαίνει τα ακόλουθα.

            Ευθύς εξαρχής υπογραμμίζεται, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης του κλάδου και του διαχρονικού έργου και προσφοράς των οδοντοτεχνιτών της χώρας θα βρίσκει απέναντι τον ΠΣΟ, που δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για την προάσπιση παντός εννόμου συμφέροντος των μελών του, οσάκις θίγεται η επαγγελματική τους φήμη ή διαχέονται στο ευρύ κοινό ανακριβείς πληροφορίες, που δημιουργούν εύλογη σύγχυση.

            Κατά τα λοιπά, η συγκεκριμένη τεχνολογική εξέλιξη, η οποία κινείται αμιγώς εντός των ορίων της οδοντοτεχνικής επιστήμης, παρουσιάζεται ως «εργαλείο» των οδοντιάτρων και όχι των οδοντοτεχνιτών. Εν προκειμένω υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1-2 του ΠΔ 83/1989 (Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ΦΕΚ Α΄ 37/07.02.1989), σύμφωνα με τις οποίες «1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντοτεχνικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Attachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.

β) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους».

Όπως σαφώς συνάγεται εκ των ανωτέρω, η εκτέλεση πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής ή τεχνολογίας, αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα των Οδοντοτεχνιτών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 122 παρ. 1-2 του Νόμου 5034/2023 (ΦΕΚ Α' 69/18.03.2023) που τιτλοφορείται «Επαγγελματικά δικαιώματα οδοντοτεχνιτών», «1. Το έργο του οδοντοτεχνίτη, όπως προβλέπεται στον ν. 1666/1986 (Α’ 200) και στο π.δ. 83/1989 (Α’ 37), εκτελείται, μόνο σε ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους (αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια), και μόνο από κατόχους άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» (Π.Σ.Ο.) και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενες, κατηγορίες: α) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή β) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής του πρώην Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών αντίστοιχα ή γ) πτυχιούχοι των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) ή δ) πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα ή ισοδύναμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη ή οδοντικού τεχνολόγου της ημεδαπής ή ε) κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν. 1666/1986.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».

 

Με τις ανωτέρω διατάξεις οριοθετείται η άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλματος και αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις νομίμου ασκήσεώς του. Ειδικότερα, καθίσταται, πλέον, σαφές, ότι το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά και μόνον σε ειδικώς αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια και μόνον από κατόχους της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας (νυν βεβαίωσης), οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών.

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα μας αναδεικνύει τον Οδοντοτεχνίτη ως τον μόνο επαγγελματία που δύναται να εκτελεί οδοντοπροσθετικές εργασίες σε ειδικώς αδειοδοτημένο χώρο. Υπ’αυτήν την έννοια ο οδοντοτεχνίτης δεν μπορεί να υποκατασταθεί στο έργο του από οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η όποια τεχνολογική εξέλιξη ή εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να φτάνει μέχρι του σημείου να αναιρεί θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα συγκεκριμένων κλάδων εργαζομένων.

Κατά συνέπεια, η χρήση οιωνδήποτε τεχνολογικών μεθόδων για την εκτέλεση οδοντοπροσθετικών εργασιών από πρόσωπα που δεν φέρουν την ιδιότητα του οδοντοτεχνίτη και σε χώρους μη ειδικώς αδειοδοτημένους, έρχεται σε προφανή αντίθεση με το προεκτεθέν κανονιστικό πλαίσιο.

Ολοκληρώνοντας οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι ο ισχυρισμός που διατυπώνεται ότι δήθεν «οι τεχνίτες φαίνεται ότι φτιάχνουν τα ίδια ακριβώς δόντια για όλους τους ανθρώπους και κάποιος ειδικός μπορεί από το αποτέλεσμα να αντιληφθεί ποιος τεχνίτης το κατασκεύασε» είναι εντελώς ανακριβής, ενώ προσβάλει ευθέως την επαγγελματική φήμη και εν γένει την προσωπικότητα χιλιάδων συναδέλφων οδοντοτεχνιτών, η παρέμβαση των οποίων στηρίζεται προφανώς στην εξατομίκευση κάθε περιστατικού, με βάση τις εκάστοτε ειδικότερες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ως εκ τούτου δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι αντίστοιχες προσβλητικές για τον κλάδο δημοσιεύσεις δεν γίνονται ανεκτές, ενώ θα πρέπει άμεσα να ανακαλούνται και ταυτόχρονα να ανασκευάζονται δεόντως, ώστε να μην υπάρχει παραπληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου.